Правила за защита на личните данни

Условия за защита на личните данни

I. Основни разпоредби

1.    Администратор на личните данни съгласно чл. 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-нататък само: „ОРЗД”) е Dudr Company s.r.o.

IČ 29305489, със седалище Do Polí 563 Zlín 76001 Чешка република (по-нататък само: „администратор“).

2.    Данни за контакт на администратора

адрес: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ

имейл: info@simonds.cz

телефон: +420777992120

3.    Под "лични данни" се разбира цялата информация за идентифицируемо или неидентифицируемо физическо лице; идентифицируемо физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, най-вече чрез препратка към определен идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположението, мрежов идентификатор или към един или няколко специални характеристики на на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на въпросното физическо лице.

4.            Администраторът не е назначил оправомощено лице за защита на личните данни.

II. Източници и категории на обработваните лични данни

1.    Администраторът обработва личните данни, които сте му предоставили, или които е получил във връзка с изпълнението на поръчката Ви.

2.    Администраторът обработва Вашите идентификационни данни, данни за контакт и данни, необходими за изпълнение на договора.

 

III. Законово основание и цел на обработването на личните данни

1.    Законовото основание за обработване на личните данни е

·         изпълнението на договора между Вас и администратора по чл. 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД,

·         законният интерес на администратора да предоставя директен маркетинг (най-вече за изпращане на търговски съобщения и информационни бюлетини) по чл. 6 ал. 1 буква f) от ОРЗД,

·         Вашето съгласие с обработването на личните данни с цял предоставяне на директен маркетинг (най-вече за изпращане на търговски съобщения и информационни бюлетини) по чл. 6. ал. 1, буква a) от ОРЗД във връзка с § 7 ал. 2 от Закон №. 480/2004 Сб., за някои услуги на информационно дружество в случай, че не е извършена поръчка на стоки или услуги.

2.    Целта на обработването на личните данни е

·         изпълнение на Вашата поръчка, както и правата и задълженията, произтичащи от договорното отношение между Вас и администратора; при поръчката се изискват лични данни, необходими за успешно изпълнение на поръчката (име и адрес, контакти), предоставянето на личните данни е необходимо условие за сключване и изпълнение на договора, без предоставяне на личните данни не е възможно сключването на договора, както и изпълнението му от страна на администратора,

·         изпращането на търговски съобщения и извършването на други маркетингови дейности.

3.    Администратора не извършва автоматични индивидуални решения по смисъла на чл. 22 от ОРЗД.

 

IV. Период на съхранение на данните

1.    Администраторът съхранява личните данни

·         за период, необходим за изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от договорните взаимоотношения между Вас и администратора и предявяване на претенции по тези договорни отношения (За период от 15 години след приключване на договорното отношение).

·         за периода до оттегляне на съгласието за обработване на личните данни с цел маркетинг, но най-много 10 години, в случай, че личните данни се обработват въз основа на съгласие.

2.    След изтичане на срока на съхранение на личните данни администраторът изтрива личните данни.

 

V. Получатели на личните данни (подизпълнители на администратора)

1.    Получатели на личните данни са лицата,

·         които участват в доставката на стоката и осъществяването на плащанията въз основа на договор,

·         които извършват услуги по поддръжката на електронния магазин и други услуги, свързани с функционирането на електронния магазин,

·         извършващи маркетингови услуги.

2.    Администраторът няма намерение да предава личните данни в трети страни (в страни извън ЕС) или на международни организации. Получатели на личните данни в трети страни са лица, предоставящи услуги, свързани с електронна поща или облаци.

 

VI. Вашите права

1.    При условията, определени в ОРЗД, имате

·         право на достъп към личните си данни съгласно чл. 15 от ОРЗД,

·         право на корекция на личните данни съгласно чл. 16 ОРЗД, или ограничаване на обработката им съгласно чл. 18 ОРЗД.

·         право на заличаване на личните данни съгласно чл. 17 ОРЗД.

·         право да повдигнете възражение срещу обработването съгласно чл. 21 GDPR и

·         право на преносимост на данните съгласно чл. 20 на ОРЗД.

·         право на оттегляне на съгласието с обработването на данните в писмен или електронен вид на адреса или имейла на администратора, посочен в чл. III на настоящите условия.

2.    Имате право също така да подадете жалба към Агенцията по защита на личните данни в случай, че се опасявате, че правото Ви на защита на личните данни е било накърнено.

 

VII. Условия на защита на личните данни

1.    Администраторът декларира, че е взел всички подобаващи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

2.    Администраторът е взел технически мерки за защита на хранилищата на данни и хранилищата на лични данни в хартиен вид.

3.    Администраторът декларира, че до личните данни имат достъп само упълномощени от него лица.

 

VIII. Заключителни разпоредби

1.    Изпращайки поръчка от формуляра за поръчка в Интернет Вие декларирате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в пълен обем.

2.    Отбелязвайки полето за съгласие в Интернет формуляра, Вие давате съгласието си. Отбелязвайки полето за съгласие Вие декларирате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в пълен обем.

3.    Администраторът има право да променя тези условия. Администраторът ще публикува новата версия на условията за защита на личните данни на своята страница в Интернет и същевременно ще ви изпрати новата версия на условията на имейл адреса, който сте му предоставили.

 

Настоящите условия влизат в сила на 11.4.2019